Chính sách về Bảo mật Dữ liệu

I. Thông tin người quản lý dữ liệu

Người quản lý dữ liệu căn cứ theo Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu Chung (QĐBVDLC) và các luật về bảo mật dữ liệu quốc gia của các bang thành viên cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác:

Công ty Invest Region Leipzig GmbH
Markt 9
04109 Leipzig
Cộng hoà Liên Bang Đức

Giám đốc điều hành: Michael Korner

E-mail: info@invest-region-leipzig.de
Điện thoại: +49 341 2682 77 70

II. Thông tin liên lạc nhân viên quản lý dữ liệu

Người chịu trách nhiệm:

Melanie Böhm
Markt 9
04109 Leipzig
Cộng hòa Liên bang Đức

E-mail: M.Boehm@invest-region-leipzig.de
Điện thoại: +49 341 2682 7771

III.Thông tin chung về xử lý dữ liệu

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi cần thiết để cung cấp một website với đầy đủ các chức năng, nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ được thực  hiện  khi có sự đồng ý của họ.

Việc người dùng website đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ được dựa trên cơ sở pháp lý là Điều 6, đoạn 1, điểm a trong Bộ luật bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (QĐBVDLC ). 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó chủ thể dữ liệu là bên ký kết được quy định tại  Điều 6, đoạn 1 điểm b của QĐBVDLC . Điều này cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý dữ liệu cần thiết để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng.

Điều 6, đoạn 1 điểm c của QĐBVDLC cũng  là cơ sở pháp lý trong trường hợp cần thiết xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà trong đó công ty chúng tôi là một bên. 

Điều 6, đoạn 1 điểm d của QĐBVDLC là cơ sở pháp lý trong trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để bảo vệ  lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu hoặc một thể nhân khác.

Điều 6, đoạn 1 điểm f của QĐBVDLC là cơ sở pháp lý trong trường hợp xử lý dữ liệu là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba, cũng như lợi ích, các quyền cơ bản và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu mà không vượt quá những lợi ích trước đây.

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sẽ bị xóa hoặc bị chặn ngay khi mục đích lưu trữ không còn được áp dụng. Việc lưu trữ cũng có thể được thực hiện nếu điều này được nêu rõ trong các văn bản pháp luật hoặc các quy định khác được do  các nhà lập pháp tại châu Âu hoặc quốc gia mà nhân viên quản lý dữ liệu chịu sự điều chỉnh ban hành. Dữ liệu cũng sẽ bị hạn chế hoặc bị xóa khi hết thời gian lưu trữ chỉ định, trừ khi có nhu cầu kéo dài thời gian lưu trữ để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.

IV. Cung cấp website đến máy tính người dùng

Mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin từ hệ thống máy tính của máy tính truy cập. Trong trường hợp này, những nhóm dữ liệu sau có thể được thu thập:

 1. Thông tin về loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng
 2. Hệ điều hành của người dùng
 3. Nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng
 4. Địa chỉ IP của người dùng
 5. Ngày và giờ truy cập
 6. Các trang web mà hệ thống của người dùng sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi
 7. Các trang web được truy cập bởi hệ thống của người dùng thông qua trang web của chúng tôi

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi (Cty C2 Media, đường Käthe-Kollwitz-Straße 115, 04109 Leipzig) về mặt kỹ thuật cũng được yêu cầu để nhận dữ liệu này mà không tạo ra các tệp nhật ký.

Cơ sở pháp lý của việc lưu trữ dữ liệu tạm thời là Điều. 6, đoạn 1, điểm f của QĐBVDLC. Việc lưu trữ tạm thời địa chỉ IP của hệ thống là cần thiết để trang web có thể được chuyển đến máy tính của người dùng và do đó địa chỉ IP của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian truy cập. Nhằm mục đích này, chúng tôi có lợi ích hợp pháp của mình trong việc xử lý dữ liệu theo Điều. 6, đoạn 1, điểm f theo QĐBVDLC.

Dữ liệu sẽ bị xóa khi không còn cần thiết để đạt mục đích mà dữ liệu được thu thập. Như trong trường hợp thu thập dữ liệu cho việc cung cấp trang web, dữ liệu sẽ bị xóa khi việc truy cập kết thúc.

Việc thu thập dữ liệu người dùng với mục đích trên là bắt buộc đối với hoạt động của trang web. Do đó, người dùng không có quyền phản đối.

V. Mẫu liên hệ và liên hệ qua E-mail

Trang web của chúng tôi cung cấp cho người dùng biểu mẫu liên hệ điện tử. Khi người dùng sử dụng dịch vụ  này, dữ liệu sẽ được truyền đến chúng tôi và được lưu trữ.

Tại thời điểm dữ liệu được chuyển đi, địa chỉ IP của người dùng, ngày và thời gian đăng ký cũng được lưu trữ. Ý kiến đồng ý  về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được lấy trong quá trình gửi dữ liệu  và dẫn chiếu đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua e-mail sẽ được lưu trữ.

Dữ liệu được sử dụng chỉ cho mục đích xử lý thông tin trao đổi giữa các bên.

Nhà cung cấp dịch vụ e-mail C2 Media của chúng tôi, (đường Käthe-Kollwitz-Straße 115, 04109 Leipzig), được yêu cầu về mặt kỹ thuật để nhận dữ liệu.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6, đoạn 1, điểm a của QĐBVDLC. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được truyền đi trong quá trình thực hiện liên lạc là Điều 6 đoạn 1 điểm f của QĐBVDLC. Nếu mục đích của việc thiết lập liên lạc là để ký kết hợp đồng, cơ sở pháp lý bổ sung cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6, đoạn 1, điểm b của QĐBVDLC.

Xử lý dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu liên hệ chỉ được sử dụng cho mục đích thiết lập liên lạc. Trong trường hợp liên lạc qua email, đây cũng được xem là quyền lợi hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu.

Dữ liệu sẽ bị xóa khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà dữ liệu được thu thập. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu điện tử và/hoặc từ e-mail, dữ liệu sẽ bị xóa khi các việc trao đổi thông tin với người dùng kết thúc. Việc trao đổi thông tin được xem là kết thúc khi các vấn đề liên quan đến mục đích trao đổi cuối cùng được làm rõ.

Dữ liệu cá nhân bổ sung được thu thập thêm trong quá trình gửi sẽ bị xóa sau thời gian chậm nhất là bảy ngày.

Người dùng có quyền hủy bỏ sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi  qua e-mail,  người dùng có thể hủy bỏ sự đồng ý  đối với việc lưu trữ dữ liệu bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, cuộc trò chuyện sẽ không được tiếp tục.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong quá trình thiết lập liên lạc sẽ bị xóa trong trường hợp này.

VI. Cơ sở dữ liệu khách hàng

Khi chúng tôi nhận thông tin liên hệ từ các đối tác kinh doanh chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi để phục vụ cho  việc liên lạc. Trong trường hợp đối tác kinh doanh cũng đồng ý với việc lưu trữ thông tin cho mục đích trên cũng như để thiết lập liên hệ với chúng tôi,  Điều 6, đoạn., điểm a của QĐBVDLC sẽ là c ơ sở pháp lý. Ngoài ra, Điều. 6, đoạn. điểm b của QĐBVDLC cũng quy định rõ về việc thiết lập liên lạc phục vụ cho việc chuẩn bị hoặc hoàn thành hợp đồng. 

Cơ sở dữ liệu khách hàng dựa trên kỹ thuật điện toán đám mây của chúng tôi  được cung cấp bởi Tập đoàn Microsoft. Vì thế, theo yêu cầu kỹ thuật, họ cũng nhận được những dữ liệu này.

Đối tác và khách hàng có thể hủy bỏ việc đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của họ bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu từ lúc đồng ý cho đến thời điểm huỷ bỏ. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xóa dữ liệu của đối tác kinh doanh ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà dữ liệu được thu thập. Đây là trường hợp nếu đối tác kinh doanh không còn mong muốn nhận thêm thông tin từ chúng tôi.

VII. Bản tin

Người dùng có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí trên trang web của chúng tôi. Sau khi đăng ký nhận bản tin, dữ liệu thu được từ biểu mẫu liên hệ sẽ được gửi cho chúng tôi. Phần thông tin cho Tên và Họ là tùy ý, chỉ có địa chỉ email là bắt buộc.

Ngoài ra, những dữ liệu sau đây cũng được thu thập khi đăng ký:

(1) Địa chỉ IP của máy tính người dùng

(2) Ngày và giờ đăng ký

Trong quá trình đăng ký, người dùng cũng đồng ý cho việc xử lý dữ liệu và sẽ dẫn chiếu sang  thông báo bảo mật dữ liệu. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu sau khi người dùng đã đăng ký bản tin là Điều 6, đoạn 1, điểm a của QĐBVDLC.

Bản tin của chúng tôi được cung cấp bởi công ty dịch vụ kỹ thuật, CleverReach GmbH & Co. KG, đường Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà dữ liệu được thu thập. Do đó, địa chỉ e-mail cũng như tên và họ của người dùng sẽ được chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian việc đăng ký bản tin được kích hoạt.

VIII. Google Analytics

Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích website Google Analytics từ Google LCC, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Hoa Kỳ (sau đây gọi là "Google"). Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để thu thập thông tin như từ trang web nào mà người dùng đã sử dụng để truy cập đến trang web của chúng tôi, trang thông tin nào trên web của chúng tôi mà người dùng truy cập, cũng như tần suất và thời gian một trang được truy cập. Những phân tích này là cần thiết để tối ưu hóa trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chức năng ẩn danh IP cũng rút ngắn địa chỉ IP từ các kết nối thông qua Google trên Internet của người dùng tại Liên minh Châu Âu cũng như các quốc gia thuộc Khối Kinh tế Châu Âu. Tuy nhiên, các địa chỉ IP  chỉ được rút ngắn tại Hoa Kỳ trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi gặp lỗi kỹ thuật ở Châu Âu. Cơ sở pháp lý cho các thông tin trên được quy định tại Điều 6, đoạn 1, điểm f của QĐBVDLC. Đây cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Google đã cam kết tuân thủ Thỏa thuận Bảo vệ Quyền Riêng tư Châu Âu - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên Châu Âu.

Dữ liệu được thu thập bởi Google Analytics sẽ tự động bị xóa sau 26 tháng.

Như đã nêu ở trên, người dùng trang web có thể từ chối việc đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng một cài đặt tương ứng từ trình duyệt Internet và theo  đó từ chối vĩnh viễn việc  sử dụng cookie. Cài đặt trình duyệt Internet này cũng ngăn Google đặt cookie trên hệ thống của người dùng. Ngoài ra, các cookie đã được Google Analytics lưu trữ có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác.

Người dùng cũng có quyền phản đối và ngăn chặn việc thu thập và xử lý dữ liệu từ Google Analytics liên quan đến việc truy cập vào trang web này. Để thực hiện điều đó, người dùng trước tiên cần phải tải và cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt tại: //tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tiện ích này sẽ thông báo cho Google thông qua JavaScript rằng không có dữ liệu hoặc thông tin về lượt truy cập vào trang web có thể được chuyển  tới Google Analytics. Trong trường hợp hệ thống công nghệ thông tin của người dùng bị xóa, hoặc sau đó phải định dạng hoặc cài đặt lại, người dùng cần phải cài đặt lại tiện ích bổ sung trên để tắt Google Analytics. Nếu tiện ích trên bị gỡ hoặc hủy kích hoạt bởi người dùng hoặc một bên thứ ba, thì sau đó có thể được cài đặt hoặc kích hoạt lại.

IX. Dịch vụ phân tích theo dõi chuyển đổi trong Google Adwords

Chúng tôi sử dụng công cụ quảng cáo trực tuyến "Google AdWords" từ Google và dịch vụ phân tích Theo dõi Chuyển đổi.

Khi người dùng chọn quảng cáo được cung cấp bởi Google, cookie sẽ được lưu trữ để theo dõi việc chuyển đổi. Cookies là các tệp văn bản nhỏ với một chuỗi số được lưu trữ cục bộ hoặc trong bộ đệm của trình duyệt Internet. Cookies cho phép nhận dạng trình duyệt Internet và phân tích hành vi sử dụng của người dùng trên trang web.

Các cookie được sử dụng để theo dõi việc chuyển đối  không chứa dữ liệu cá nhân của người dùng, không được sử dụng để nhận dạng cá nhân và sẽ mất hiệu lực sau 30 ngày. Nếu người dùng truy cập trang web của chúng tôi trước khi thời hạn này chấm dứt, cookie có thể được sử dụng để nghiên cứu nguồn mà người dùng chuyển hướng truy cập đến trang web của chúng tôi. Mỗi khách hàng của Google AdWords sẽ có một cookie khác nhau. Thông tin được thu thập bởi cookie sẽ được dùng để tạo số liệu thống kê về các chuyển đổi đến trang web của những khách hàng này. Cụ thể, khách hàng của  AdWords sẽ được thông báo về tổng số người dùng đã truy cập quảng cáo của họ và được phép theo dõi các chuyển đổi trên Google Analytics. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân nhằm xác định danh tính người dùng sẽ không được cung cấp.

Nếu người dùng không muốn tham gia vào quá trình theo dõi chuyển đổi trên, họ có thể tắt cài đặt cookie tự động trong phần „Cài đặt“ trong trình duyệt của mình. Họ cũng có thể chặn cookie được dùng riêng để theo dõi việc chuyển đổi bằng cách chỉnh lại các cài đặt trên trình duyệt để cookie từ miền "googleadservice.com" không kết nối được vào các thiết bị truy cập Internet của họ.

X. Quảng cáo trực tuyến từ Google Double Click

Chúng tôi cũng sử dụng các tệp Pixel hoặc GIF được cung cấp bởi đối tác quản lý quảng cáo của chúng tôi là DoubleClick -  một dịch vụ của Google, để hỗ trợ quảng cáo trực tuyến. Các tệp này được DoubleClick sử dụng để nhận diện cookie duy nhất trên trình duyệt web của người dùng và cho phép nhà cung cấp biết những quảng cáo nào đã dẫn người dùng đến với trang web của chúng tôi. Các cookies này được cài đặt bởi nhà cung cấp hoặc các đơn vị quảng cáo khác làm việc với DoubleClick. Thông tin được thu thập và chia sẻ bằng cookie hoặc công nghệ Spotlight sẽ được ẩn danh và không thể sử dụng để nhận dạng cá nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết và sửa đổi cài đặt quảng cáo của Google, vui lòng truy cập tại www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html.

XI. Quảng cáo trực tuyến từ Google Double Click Ad Exchange

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng "Doubleclick Ad Exchange", một dịch vụ quảng cáo trên website của Google. Dịch vụ này cũng sử dụng cookie để lưu trữ thông tin để sau đó Google hoặc các bên thứ ba có thể ghi lại và đánh giá. Ngoài ra, DoubleClick Ad Exchange cũng sử dụng chức năng thu thập thông tin "WebBeacons". Đây là những đồ họa vô hình nhỏ có thể được sử dụng để ghi lại và đánh giá hành vi của người dùng và lưu lượng truy cập trên website. Các thông tin này sẽ được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ để Google dựa trên đó đánh giá hành vi sử dụng website của người dùng. Bên cạnh đó, địa chỉ IP của người dùng cũng có thể được truyền đi và lưu lại. Điều này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc gửi thư rác và gian lận, như gian lận hiển thị quảng cáo hoặc gian lận số lượng nhấp chuột của người dùng. Theo Google, chỉ những nhân viên có quyền hạn không sử dụng thông tin cho mục đích riêng là được truy cập vào dữ liệu này. Ngoài ra địa chỉ IP của người dùng sẽ không được liên kết với các dữ liệu khác được lưu trữ bởi Google.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Doubleclick Ad Exchange cho mục đích tiếp thị và tối ưu hóa các hiển thị quảng cáo phù hợp với khách truy cập website. Điều này nhằm cải thiện báo cáo hiệu suất chiến dịch hoặc tránh việc người dùng nhìn thấy một quảng cáo nhiều lần. Đây cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu của bên thứ ba, có cơ sở pháp lý là Điều 6, đoạn 1 trang 1 điểm f của QĐBVDLC.

Bạn có thể chặn việc cài đặt cookie bằng cách xóa cookie hiện có và hủy kích hoạt lưu trữ cookie trong phần Cài đặt Trình duyệt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người dùng không thể sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, người dùng cũng có thể ngăn cookie được lưu trữ bằng cách cài đặt trình duyệt web chặn cookie từ tên miền "www.googleadservice.com"(https://www.google.de/settings/ads). Please note that this setting will be deleted if you delete your cookies. You can also deactivate interest-based ads via the link http://www.aboutads.info/choices. Please note that this setting will be deleted if you delete your cookies.

XII. Bản đồ từ Google Maps

Trang web này cũng sử dụng dịch vụ "Google Maps" của Google để hiển thị bản đồ hoặc các phần của bản đồ nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn khi tra cứu địa điểm.

Khi người dùng vào website của chúng tôi, Google sẽ được thông báo về những trang nội dung bên trong đã được người dùng truy cập đến. Ngoài ra, dữ liệu trong phần "Dữ liệu Truy cập" sẽ được truyền thẳng tới Google, bất kể người dùng có đăng nhập vào một tài khoản Google hay không. Trong trường hợp người dùng đăng nhập vào Google, dữ liệu của họ sẽ được mặc định trực tiếp đến tài khoản của họ. Nếu không muốn điều này xảy ra, họ phải đăng xuất trước khi nhấp chuột vào đường dẫn liên kết.

Google lưu trữ dữ liệu của người dùng dưới dạng hồ sơ sử dụng và xử lý thông tin này cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc thực hiện các thiết kế theo yêu cầu trên website của mình. Cụ thể, những phân tích như vậy được thực hiện (ngay cả đối với người dùng không đăng nhập vào tài khoản Google của mình) nhằm cung cấp các quảng cáo phù hợp với nhu cầu của khách truy cập cũng như thông báo cho những người dùng trên mạng xã hội về các hoạt động của họ trên trang web của chúng tôi.

Điều này được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý Điều 6, đoạn 1 trang 1 điểm f của QĐBVDLC, với mục đích là làm cho trang web của chúng tôi trở nên hấp dẫn hơn cũng như cung cấp cho người dùng các dịch vụ kèm theo phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi không được thông báo về thời gian lưu trữ thông tin người dùng tại Google và cũng không tác động được vào điều này. 

Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi xử lý của nhà cung cấp trình cắm plug-in, vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật của họ. Ngoài ra, người dùng cũng được cung cấp thông tin về quyền cũng như hướng dẫn cài đặt các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư tại đây https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Bên cạnh đó, Google xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng ở Hoa Kỳ và gửi tới Tổ chức Bảo vệ Quyền Riêng tư EU-Hoa Kỳ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Để tham khảo thông tin về các điều khoản dịch vụ của Google Maps, vui lòng xem thêm tại đây https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Người dùng có quyền từ chối việc xử lý dữ liệu nhưng phải liên hệ với Google để thực hiện. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet, người dùng có thể vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc truyền cookie trước cũng như xoá các cookie đã được lưu trước đây vào bất cứ thời điểm nào. Điều này có thể được thực hiện một cách tự động cho các lần truy cập sau. Nếu cookie bị vô hiệu hóa trên trang web của chúng tôi, người dùng có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các tính năng mà chúng tôi cung cấp trên website.

XIII. Quyền của chủ thể dữ liệu

Người dùng sẽ có các quyền sau nếu đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý:

 • Quyền được thông tin về dữ liệu cá nhân (Điều 15 QĐBVDLC)
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác (Điều 16 QĐBVDLC)
 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân (Điều 17 QĐBVDLC)
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân (Điều 18 QĐBVDLC)
 • Quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân (Điều 21 QĐBVDLC)
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu (Điều 20 QĐBVDLC)

XIV. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

Người dùng cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát nếu họ tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ là trái với các quy định của QĐBVDLC.